Books by C. V. (Catherine Van Valkenburg) Waite (1829-1913)